четверг, 14 ноября 2013 г.

Відкритий урок 3 клас

Відкритий урок 3 клас "Подорож у Простоквашино"

Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам’яті молодших школярівВеликомечетнянська ЗОШ І- ІІІ ст.
                                                З досвіду роботи

Скопенко Тетяни Григорівни

 учителя початкових класів .
2013р


Учитись важко, а учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.
М. Сингаївський
Часи змінюється, і ми змінюємося , а разом з нами змінюється школа .
Освіта була і залишиться найвищим національним пріоритетом, основоюдля розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи освіти– обєктивна вимога часу.
Кожного дня ідучи до школи , думаємо сучасне навчання …Яким воно має бути?Про це читаємо , міркуємо, обираємо нові прийоми , методи, технології. Та при цьомупам’ятаємо , що основною формою навчанняз часів Я.А.Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Потреби життя,шкільна практика дають нове розуміння навчання.
Згідно із законом України «Про освіту», Державною національною доктриною розвитку освіти України в XXІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти , новим Державним стандартом початкової загальної освіти,вчитель має здійснити кардинальний перехід від традиційного інформаційно – пояснювального навчання , спрямованого на передачу готових знань , до розвивального, зорієнтованого на формування творчої, компетентної у всіх сферах життя особистості, у якому використовується інформаційно-комунікаційні технології. Державний стандарт чітко визначає , який матеріал учитель у першому та інших початкових класах повинен опрацювати з дітьми, що вони повинні знати, якої конкретної мети досягти педагог.
Формування основних компетенцій - цілеспрямований процес. Для цього слід зробити учнів активними учасниками навчально – виховної роботи , навчити їх співпрацювати з учителем, створювати для них ситуацію успіху.Найважливіше завдання – навчити школярів мислити самостійно й творчо, допомагати їхнім талантам розквітати з перших шкільних років, вчити дітей бути справжніми людьми. Сучасна початкова школа зорієнтована на використання таких
педагогічних технологій, що передбачають навчання та виховання активної, високоосвіченої, творчої особистості. Школяр має велике бажання ввійти в це доросле життя, брати у ньому активну участь,що, безперечно, є для нього поки що недоступним ,до того ж не менш сильно тяжіє до  самостійності. З цього протиріччя й народжується дитяча гра - самостійна діяльність дітей, які моделюють життя дорослих.
Основна ідея педагогічної проблеми, над якою я працюю , полягає у використанні дидактичної гри  як засобу розвитку логічної пам’яті молодших вчителів.Гра супроводжує людину протягом всього життя. В.Сухомлинський писав:  «У грі немає людей серйозніших , ніж діти» А для  малої дитини – це основний вид діяльності, засіб пізнання навколишнього світу. «У дитячому віці гра—це норма, і дитина повинна завжди гратися , навіть  коли робить серйозну вправу»,-зазначав А.С.Макаренко.
Використання дидактичних ігор сприяє досягненню мети навчання в початковійшколі, задоволенню потреб та інтересів молодших школярів, розвитку в них  пізнавальної активності та творчої самостійності. Дидактична гра є ефективним засобом розвитку пам’яті молодших школярів. Використання на уроках дидактичних ігор та дидактичного матеріалуробить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий настрій , полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язують певне розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес до навчального предмета.
Дидактичні ігри стали предметом особливої уваги В.Сухомлинського, Д.Ушинського, Л.Артемової, Д. Ельконіна,С. Шамової, О.Савченко та ін..Працюючи над теоретичними основами реалізації обраної теми було досліджено досвід педагогів:
1.Дитактика початкової школи. Савченко О.Я. –К :Генеза 1999.-368с.
2.дидактичні ігри в школі .Бондаренко А.К.-М.,1991.-281с.
3.Дидактична гра як засіб пізнавальної діяльності дітей Петрушина Л.- 2005.- 28-30с.
4.Учити дітей мислити . Освіта України .Заболотний А.В.-1996-№3 -4-5.
5.Дидактичні ігри на уроках української мови , читання.Чехменструк Г.Й. «Початкове навчання та виховання» №3 2012.-2-12с.
Дидактична гра  є ефективним засобом розвитку пам’яті  молодших школярів. Переконливо доведено , що молодший шкільний вік є таким, що відіграє важливе значення в становленні основних форм памяті. Саме пам’ять, як відомо, виконує продуктивну роль у здійсненні всіх інших форм психічної діяльності людини, накопичуючи і зберігаючи набутий досвід і забезпечуючи можливість його подальшого використання
Дидактичні ігри ,на думку О.Савченко,- це ігри , спеціально створені або пристосовані для мети навчання. Дидактична гра спрямована на засвоєння , розширення , поглиблення , систематизацію уявлень дітей про навколишній світ, розвиток їх інтересів і здібностей.
У дидактичній грі разом із розумовим розвитком відбувається фізичне, естетичне та етичне виховання. Виконуючи різноманітні рухи, дії з іграшками й предметами, дитина розвиває дрібні м’язи руки.Засвоюючи  кольори , їх відтінки, форму предметів, маніпулюючи іграшками та іншим ігровим обладнанням, набуваючи певного чуттєвого досвіду , діти починають краще розуміти красу . Дотримуючись правила гри , учні привчаються стримуватися, контролювати свою поведінку , внаслідок чого виховуються воля, дисциплінованість , чесність, правдивість , уміння діяти спільно, приходити одне одному на допомогу , радіти власним успіхам товаришів.
У навчальних закладах дидактичну гру використовують як метод , що має великий педагогічний потенціал і найбільшою мірою створює для дітей атмосферу психологічного комфорту. Ефективність впливу ігрової діяльності на формування дитячої особистості безпосередньо залежить від педагогічного керівництва нею. Педагогічне керівництво грою - це  свідомий вплив педагога на ігрову діяльність дітей , у процесі якої цілеспрямовано здійснюється завдання їх навчання, виховання та їх розвитку. На нашу думку , щоб дидактична гра на уроці була ефективною і давала бажані результати , необхідно нею керувати , забезпечивши виконання таких вимог.
1.Готовність учнів в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний обсяг знань для участі у грі)
2.Забезпечити кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
3.Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри має бути зрозумілим і чітким.
4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій , а далі можна пропонувати всю гру і її різні варіанти.
5.Дії учнів слід контролювати , своєчасно і спрямовувати, оцінювати.
6.  Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі , глузування  тощо)
Дидактичні ігри можна використовувати на різних етапах уроку:для ознайомлення з новим матеріалом ; його закріплення; повторення  раніше набутих знань; повнішого і глибшого осмислення матеріалу.
Технологія дидактичної гри відображає діяльність співучасників з пошуку , опрацювання і засвоєння навчальної інформації для ухвалення рішення в проблемній  ситуації . Вона містить детальний опис правил і умов у вигляді вихідної інформації та спрямовує гру за заданим циклом. Цикл дидактичної
Містить послідовність навчальних дій у процесі розвязання завдань.
Ми зупинилися на таких етапах дидактичної гри.
1.     Підготовка до проведення уроку.
2.     Постановка головної мети
3.     Побудова імітаційної моделі обєкта
4.     Розвязування завдань на основі
5.     Перевірка , корекція
6.     Реалізція ухваленого рішення
7.     Оцінювання його результатів.
8.     Аналіз отриманих результатів і синтез зі здобутим раніше досвідом.

Розробляючи систему дидактичних ігор , потрібно зважати на методичний аналіз поняття « дидактична гра», ураховувати мету використання ігор на уроках у початкових класах , потребу в оптимізації навчального процесу, індивідуальні можливості молодших школярів. Добираючи і розробляючи дидактичні ігри , слід урахувати , що темп та ефективність засвоєння змісту навчання пропорційні до інтересів учнів і діяльності, яку вони виконують.
Знання починається з чуттєвого сприйняття, з допомогою  уявлень переходить у память , а потім через узагальнення одиничного формується розуміння загального.
Діяльність учнів буде успішною , якщо модель , що необхідно виконати , випереджає саму діяльність . На стійкість уваги впливають спрямованість особистості, її інтереси. Необхідно максимально активізувати асоціативну память і творчий розвиток особистості. Організація і проведення ігор потребують великої майстерності. Педагогові потрібно виробити чітку стратегію керівництва груповим спілкуванням.
Проводити ігри , створювати ігрові ситуації важливо майже на кожному уроці. Це особливо стосується 1-го класу – перехідного періоду , коли учні ще не звикли до тривалої напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притупляється увага, їм набридає одноманітність.Тому гра має ввійти в практику роботи вчителя як один з найефективніших методів організації діяльності першокласників. (
На думку О. Савченко , у системі дидактичних ігор для першокласників мають бути ігри на формування розумових операцій( аналіз, класифікація, узагальнення);Відновлення , доповнення  цілого ;виключення зайвого, ігри  –інсценізації , ігри – конструювання;рольові ігри з елементами сюжету. У структурі уроку місце гри , її тривалість визначенні завданням уроку і змістом самої гри. Протягом уроку вчитель може ввести 2-3 короткочасні ігрові ситуації різної тривалості.
Отже ,ми прийшли до висновку , що педагогічне керівництво дидактичною грою передбачає вплив учителя  на ігрову діяльність дітей , у процесі якої цілеспрямовано здійснюється навчання , виховання та розвиток особистості.
Щоб ігрова діяльність на уроці була ефективною і давала результати , необхідно керувати нею, забезпечивши виконання таких вимог : ігри повинні відповідати навчальній програмі; ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними , відповідальність гри до вікових особливостей учнів; різноманітність ігор;залучення до ігор учнів всього класу.